สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้แก่ครัวเรือนตกเกณ์ TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 24 ประจำเดือนมีนาคม 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ“โคก หนอง นา พช.” ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน แปลง นายวิชิต เพ็ชรเลิศ บ้านดวน ม.7 ตำบลห้วยราช

🌏จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามและสนับส [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ“โคก หนอง นา พช.” ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน แปลง นายฉัตร ทานรัมย์ บ้านใหม่ ม.2 ตำบลสามแวง

🌏จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามและสนับส [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ“โคก หนอง นา พช.” ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน แปลง นางสมัย ชัยเชิดชู บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเหล็ก

🌏จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามและสนับส [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ“โคก หนอง นา พช.” ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน แปลง นางเอื้องคำ เนิบกระโทก บ้านปรือเวง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านตะโก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 18 ประจำเดือนมีนาคม 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ“โคก หนอง นา พช.” ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน แปลง นายวิชิต เพ็ชรเลิศ บ้านดวน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 17 ประจำเดือนมีนาคม 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ“โคก หนอง นา พช.” ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน แปลง นางจารุวรรณ เจียมรัมย์ บ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 ตำบลโคกเหล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 15 ประจำเดือนมีนาคม 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 14 ประจำเดือนมีนาคม 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมในการขุดระบบชลประทานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา พช. ปี 2565 พื้นที่ตำบลเมืองโพธิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 13 ประจำเดือนมีนาคม 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม