พช.ห้วยราช นำกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/SME

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2562 นายจักรินทร์ ทิพย์โยธา พั [...]
อ่านเพิ่มเติม