สพอ.ห้วยราช เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และการประชุมประจำเดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 4/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 5 ประจำเดือนเมษายน 2565 🌏จังหวัดบุ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2565 🌏จังหวัดบุ [...]
อ่านเพิ่มเติม

อำเภอห้วยราช ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (TPMAP) ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 2 ประจำเดือนเมษายน 2565 🌏จังหวัดบุ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ร่วมรับฟังการขับเคลื่อนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 2565 🌏จังหวัดบุ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ“โคก หนอง นา พช.” ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน แปลง นายดำรงศักดิ์ แสนกล้า บ้านเมืองเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองโพธิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 39 ประจำเดือนมีนาคม 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายอำเภอห้วยราช ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 38 ประจำเดือนมีนาคม 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช นำทีมสตรีห้วยราชร่วมกิจกรรม “รวมพลังสตรีบุรีรัมย์ยุคใหม่ ร่วมมือ ร่วมใจ นำผ้าไทยประยุกต์ใส่ให้สนุก”

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 37 ประจำเดือนมีนาคม 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายอำเภอห้วยราช ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้แก่ครัวเรือนตกเกณ์ TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลห้วยราชา

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 36 ประจำเดือนมีนาคม 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายอำเภอห้วยราช ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้แก่ครัวเรือนตกเกณ์ TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง .พื้นที่ตำบลห้วยราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 35 ประจำเดือนมีนาคม 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม