☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 13

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติก [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชน โคก หนอง นา พช. แปลงของนางจำลอง ทรัพย์เอนก บ้านเพชรน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ลงพื้นที่ติดตามและสนับ [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :นำกลุ่มเป้าหมายกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 – 2565

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :นำกลุ่มเป้าหมายกองทุนแ [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ลงพื้นที่ติดตามและสนับ [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : นำตัวแทนผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราชร่วมรับใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : นำตัวแทนผู้นำจิตอาสาพ [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : นำกลุ่มทอผ้าบ้านสนวนนอกร่วมออกรายการพัฒนาพาสุข สวท.บุรีรัมย์ 101.75 MHz.

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : นำกลุ่มทอผ้าบ้านสนวนน [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐโดยกลไกคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) พื้นที่อำเภอห้วยราช

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่อำนวยความสะด [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP (กลุ่มทอผ้าบ้านสนวนนอก) บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามและสนั [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP (กลุ่มสุภาวิณีเบอร์เกอร์รี่) บ้านสวายจีก หมู่ที่ 1 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามและสนั [...]
อ่านเพิ่มเติม