☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :เข้าร่วมอบรมโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :เข้าร่วมอบรมโครงการการ [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนให้ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร เครือข่าย สร้างกระแสผู้นำต้องทำก่อนในการสนับสนุนกิจกรรมการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร แบะการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยราช

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวน [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนครัวเรือนต้นแบบศูนย์เรียนรู้ชุมชน โคก หนอง นา พช.

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ลงพื้นที่ติดตามและสนับ [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2565

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ร่วมประชุมหัวหน้าส่วน [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอห้วยราช พร้อมด้วยสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : เครือข่ายกองทุนแม่ของ [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนโคก หนอง นา พช. ในพื้นที่ตำบลโคกเหล็ก

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ลงพื้นที่ติดตามและสนับ [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :สนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน และร่วมประชุมงานกีฬาสานสัมพันธ์อำเภอห้วยราช

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :สนับสนุนการขับเคลื่อนง [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พื้นที่ตำบลห้วยราช

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ลงพื้นที่ติดตามและสนับ [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบ Video Conference

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ร่วมรับฟังการประชุมกรม [...]
อ่านเพิ่มเติม