☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 13

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 13

📅วันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 13 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ในการนี้นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 และร่วมบรรยายพิเศษ “แนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2566” พร้อมด้วยนางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน มอบแนวทาง “การประยุกต์นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม” พร้อมนี้ได้ร่วมระดมความคิด นำเสนอผลการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี 2565 และวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของจังหวัด ปี 2566

🔆อำเภอห้วยราช🔆 : ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
⏩Change for Good “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 13 times, 1 visits today)