☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชน โคก หนอง นา พช. แปลงของนางจำลอง ทรัพย์เอนก บ้านเพชรน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชน โคก หนอง นา พช. แปลงของนางจำลอง ทรัพย์เอนก บ้านเพชรน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

📅วันที่ 13 กันยายน 2565 ⏰เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โคก หนอง นา พช. แปลงของนางจำลอง ทรัพย์เอนก บ้านเพชรน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช มอบหมายให้นางวรภาดา วงษ์วรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชน โคก หนอง นา พช. แปลงของนางจำลอง ทรัพย์เอนก บ้านเพชรน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ในการนี้นางจำลอง ทรัพย์เอนก ได้พาเยี่ยมชมการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ชุมชน โคก หนอง นา พช. ซึ่งได้มีการปรับปรุงพื้นที่และดำเนินกิจกรรมตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ โดยยึดหลักศาสตร์พระราชาและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมที่เป็นศูนย์เรียนรู้ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่หน่วยงานและประชาชนที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาได้ตลอดเวลา และสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้อย่างต่อเนื่อง

🔆อำเภอห้วยราช🔆 : ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
⏩Change for Good “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 20 times, 1 visits today)