☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : นำกลุ่มทอผ้าบ้านสนวนนอกร่วมออกรายการพัฒนาพาสุข สวท.บุรีรัมย์ 101.75 MHz.

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : นำกลุ่มทอผ้าบ้านสนวนนอกร่วมออกรายการพัฒนาพาสุข สวท.บุรีรัมย์ 101.75 MHz.

📅วันที่ 9 กันยายน 2565 ⏰เวลา 11.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช นำกลุ่มทอผ้าบ้านสนวนนอกร่วมออกรายการพัฒนาพาสุข สวท.บุรีรัมย์ 101.75 MHz.
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์
ในการนี้นางสำเริง โกติรัมย์ ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านสนวนนอก พร้อมกับตัวแทนกลุ่มได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำลายผ้าหางกระรอกโบราณ และผ้าหางกระรอกคู่ ผ้าอัตลักษณ์อำเภอห้วยราช พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนนอก ซึ่งจะเสน่ห์วิถีชีวิตชุมชน พร้อมเทคนิคการบริหารจัดการกลุ่มทอผ้าบ้านสนวนนอก ที่ทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ทำให้เศรษฐกิจฐานรากมั่งคง ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้

🔆อำเภอห้วยราช🔆 : ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
⏩Change for Good “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 10 times, 1 visits today)