☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐโดยกลไกคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) พื้นที่อำเภอห้วยราช

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐโดยกลไกคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) พื้นที่อำเภอห้วยราช

📅วันที่ 8 กันยายน 2565 ⏰เวลา 09.30 น. ณ พื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช พร้อมด้วยนางวรภาดา วงษ์วรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐโดยกลไกคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) พื้นที่อำเภอห้วยราช
ในการนี้ได้กล่าวต้อนรับคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) จังหวัดบุรีรัมย์ ในการติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐโดยกลไกคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) ในพื้นที่ตำบลสนวน ได้แก่ หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 และบ้านสนวนใน หมู่ที่ 3 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

🔆อำเภอห้วยราช🔆 : ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
⏩Change for Good “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 10 times, 1 visits today)