สพอ.ห้วยราช ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ และงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 16 ประจำเดือนเมษายน 2565

🌏จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.ห้วยราช ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ และงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2565
🖌️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
🗓วันที่ 22 เมษายน 2565 ณ ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4
☘️นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ และงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยมีนางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการที่ 13 กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ ในการนี้นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ และงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ตามประเด็นตรวจราชการ และงานตามภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565
6. การดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
7. การขับเคลื่อนตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2565
8. การประกวดกิจกรรมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9. การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน กรมการพัฒนาชุมชน
10. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

—————————–
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 1 times, 1 visits today)