สพอ.ห้วยราช เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING

🌏จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.ห้วยราช เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING

🌿สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
🗓วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
☘️นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช มอบหมายให้นางรุ่งตะวัน ฉิมจิ๋ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยตัวแทนตำบลต้นแบบด้านความมั่นคงทางด้านอาหาร บ้านสวายเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING ณ บ้านสวายเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
☘️การประชุมดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม เกิดทักษะอาชีพระยะสั้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คนยากจนจากข้อมูล TPMAP/ข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ที่เป็นสมาชิกลูกค้า CLM HLM/สัมมาชีพชุมชน/หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/สมาชิก กข.คจ/สตรี เป็นต้น
——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 3 times, 1 visits today)