สพอ.ห้วยราช ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP Big Data)

🌏จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.ห้วยราช—ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP Big Data)

🌿สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
🗓วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
☘️นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP Big Data) เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฯ ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP อำเภอห้วยราช จำนวน 33 กลุ่ม ณ ศูนย์ทอผ้าบ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
☘️โดยมีนางรัชนี สาระวิถี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้ชี้แจงการขับเคลื่อนกิจกรรมงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP Big Data) โดยจะมีการตรวจสอบข้อมูล ผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีการอัพเดทและเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ได้นำนักวิชาการผู้รับผิดชอบงาน OTOP และนักการตลาดรุ่นใหม่จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่สนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเชื่อมโยงในการใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
☘️ในการนี้นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช ได้นำเสนอการขับเคลื่อนภาพรวมของงาน OTOP อำเภอห้วยราช และได้ดำเนินการทบทวนและคัดเลือกคณะกรรมฯในระดับอำเภอ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP ได้รับการพัฒนาและต่อยอดอย่างต่อเนื่อง
🌈จากการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้ให้ข้อมูลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณ์ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 1 times, 1 visits today)