สพอ.ห้วยราช-ร่วมประชุมการรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการจากปลัดกรวงมหาดไทยผ่านระบบ Facebook live Fanpage กรมการพัฒนาชุมชน

🌏จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.ห้วยราช-ร่วมประชุมการรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการจากปลัดกรวงมหาดไทยผ่านระบบ Facebook live Fanpage กรมการพัฒนาชุมชน

🌿สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
🗓วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
☘️นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช เข้าร่วมประชุมการรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ Facebook live Fanpage กรมการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
☘️โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ชี้แจงการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญให้ก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” ภายใต้ 4 ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ 1) สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้ มีเป้าหมาย ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเองสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีความสุข 2) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล มีเป้าหมาย เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน 3) เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล มีเป้าหมาย ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ 4) เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีเป้าหมาย คือ องค์กรมีสมรรถนะสูงในการบริหารการพัฒนาชุมชน
☘️นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชน Change for Good เพื่อให้ประเทศชาติเต็มไปด้วยความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงให้จงได้ ภายในปี 2565 ตามวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน ต้องระลึกเสมอว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน สามารถที่จะดูแลชีวิต ครอบครัว ชุมชน สังคมได้ เรามีหน้าที่พัฒนาคน คนจะได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้คนที่เราไปพัฒนาได้มั่นใจว่า ทุกสิ่งสามารถ Change for good ได้

——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 1 times, 1 visits today)