สพอ.ห้วยราช นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอห้วยราช ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการและสนับสนุนตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” (งบเงินกู้)

🗺️ จังหวัดบุรีรัมย์- นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอห้วยราช ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการและสนับสนุนตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” (งบเงินกู้)

🖌️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
วันที่ 14 ตุลาคม 2564
☘️นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช มอบหมายให้นางสาวมุทิตา ชูชี นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลสนวน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานดำเนินงานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติและสร้างฐานเรียนรู้ร่วมกับครัวเรือนได้ปฏิบัติงานดังนี้
✳️ทำการขนย้านก้องเห็ดเก่าที่ไม่ใช้เเล้ว มาทำเป็นปุ๋ยหมัก
✳️เพื่อไว้ใช้ในแปลงครัวเรือนต้นแบบ โดยทำการแกะพลาสติกที่ห่อก้อนเห็ดออกเป็นกอง ตากแดดเพื่อฆ่าเชื่อ ก่อนนำปุ๋ยมูลสัตว์มาผสมและทำเป็นปุ๋ยต่อไป
☘️เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมในภารกิจต่างๆ ในครัวเรือนและสร้างฐานเรียนรู้ประจำแปลง สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” ต่อไป ณ แปลงนางสำเริง คนัยรัมย์ บ้านจบก หมู่ที่ 6 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 3 times, 1 visits today)