สพอ.ห้วยราช นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอห้วยราช ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการและสนับสนุนตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” (งบเงินกู้)

🗺️ จังหวัดบุรีรัมย์- นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอห้วยราช ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการและสนับสนุนตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” (งบเงินกู้)

🖌️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
วันที่ 14 ตุลาคม 2564
☘️นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช มอบหมายให้นางอัมพร คงพลปาน และนายสถาพร เจริญรัมย์ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกเหล็ก ลงพื้นที่ปฏิบัติงานดำเนินงานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติและสร้างฐานเรียนรู้ร่วมกับครัวเรือนได้ปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดทำฐาน “คนเอาถ่าน” ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้
✳️ ตัดกิ่งไม้ทำฝืนเป็นท่อนๆยาวประมาณ30-50ซม.
✳️ นำลงเตาเผาถ่าน เผาไล่ควันไฟ 2 ชม.
✳️ สังเกตุควันไฟเก็บน้ำส้มควันไม้ เพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์ภายในแปลง ส่งเสริมอาชีพการเผาถ่านให้กับครัวเรือน
☘️การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสนับสนุนกิจกรรมในภารกิจต่างๆ ในครัวเรือนและสร้างฐานเรียนรู้ประจำแปลง สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” ต่อไป ณ แปลงนางประยูร หนองขุ่นสาร บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 3 times, 1 visits today)