สพอ.ห้วยราช นพต.ห้วยราชลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ”โคก หนอง นา พช.”(งบปกติ)

🗺️จังหวัดบุรีรัมย์-นพต.ห้วยราชลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ”โคก หนอง นา พช.”(งบปกติ)

📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
วันที่ 14 ตุลาคม 2564
☘️นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช มอบหมายให้นางสาวนาตยา รอบแคว้น และนายสุพจน์ ช่อมะลิ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานตาม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา พช.(งบปกติ) แปลงของ นางจำลอง ทรัพย์เอนก หมู่ที่ 8 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
💦ในการนี้ได้เตรียมไม้สำหรับทำสะพาน และลงสีป้ายเพิ่มเติมเพื่อให้สวยงามและทำการยึดโซ่ป้ายเพื่อนำป้ายไปติดตั้งในวันพรุ่งนี้ที่แปลงครัวเรือนต้นแบบและร่วมวางแผนการดำเนินงานภายในแปลงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนต้นแบบต่อไป
——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราชบุรีรัมย์ ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหมมหกรรมไทยว่าวอีสาน
รายงาน

(Visited 5 times, 1 visits today)