สพอ.ห้วยราช สนับสนุนการลงพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์สังเกตการณ์ เฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

🗺️จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.ห้วยราช สนับสนุนการลงพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์สังเกตการณ์ เฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
วันที่ 12ตุลาคม 2564
☘️นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอห้วยราช และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่สนับสนุนการลงพื้นที่สังเกตการณ์ เฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางบำเพ็ญ บุญเจียม บ้านแซะซอ หมู่ที่ 4 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
☘️ในการนี้ คณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่หน่วยงานและครัวเรือนต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดฯ และความคุ้มค่า
☘️พร้อมนี้คณะอนุกรรมการได้พบปะพูดคุยกับครัวเรือนต้นแบบ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ผ่านมา โดยมีนางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช ได้ร่วมอธิบายแนวทางการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ภาพรวมของอำเภอ และได้ให้ข้อมูลตามประเด็นที่คณะอนุกรรมการฯสอบถามข้อมูลต่างๆ จากนั้นได้พาคณะอนุกรรมการฯ เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมในแปลงของครัวเรือน อาทิเช่น การทำกระชังเลี้ยงปลา การปลูกหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์เพื่อลดการพังทะลายของดิน การทำนาข้าว การผลิตปุ๋ยไว้ใช้ในแปลงและครัวเรือนในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ครัวเรือนได้มีการนำผลผลิตในแปลงมาแปรรูปและถนอมอาหาร เช่น การทำกล้วยฉาบสมุนไพร ข้าวหมาก กล้วยตาก จำหน่ายต้นตะไคร้และข่าเหลือง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้เป็นอย่างดี
🍀หลังจากที่ได้มีการเยี่ยมชมการดำเนินงานไปแล้วนั้น คณะอนุกรรมการฯได้ชื่นชมครัวเรือนต้นแบบในการต่อยอดและขยายผลการขับเคลื่อนกิจกรรมซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ส่งผลถึงหลักความคุ้มค่า การได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และได้ให้กำลังใจแก่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอห้วยราชได้ร่วมปฏิบัติงานและขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไปตามโครงการฯ และท้ายนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ที่ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่อย่างจริงจัง ทำให้การดำเนินงานตามโครงการฯสามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และมีการขยายผลต่อยอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต่อไป

——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช-บุรีรัมย์
ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 1 times, 1 visits today)