สพอ.ห้วยราช รวมพลังผู้นำชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอห้วยราช และ พุทธศาสนิกชน บูรณาการเชิงพื้นที่ร่วมกับวัดเถรสมาคมในพื้นที่ตำบลห้วยราชา เป็นการต่อยอดและขยายผลการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 ปี

🗺️ จังหวัดบุรีรัมย์- สพอ.ห้วยราช รวมพลังผู้นำชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอห้วยราช และ พุทธศาสนิกชน บูรณาการเชิงพื้นที่ร่วมกับวัดเถรสมาคมในพื้นที่ตำบลห้วยราชา เป็นการต่อยอดและขยายผลการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 ปี
🖌️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น.
พันจ่าเอกโสภณ สิทธิจันทร์ ปลัดอำเภอห้วยราช(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอห้วยราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ผู้นำชุมชนตำบลห้วยราชา ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอห้วยราช และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 ปี เพื่อทำให้วัดเป็นศูนย์กลางและต้นแบบของการพัฒนา การสร้างชุมชนให้เข็มแข็งโดยมีวัดเป็นผู้นำ เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และเป็นการต่อยอดขยายผลการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” ณ วัดปราสาทสูง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
❇️โดยมีนางรัชนี สาระวิถี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอห้วยราช ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) และพุทธศาสนิกชน รวมทั้งสิ้น 70 คน
❇️กิจกรรมดังกล่าวได้บูรณาการเชิงพื้นที่ร่วมกับพระคุณเจ้าวัดปราสาทสูง และถวายต้นมะพร้าว ต้นยางนา ต้นมะนาว ต้นผักติ้ว และผักสวนครัว จำนวน 10 ชนิด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศาสนสถานตามแผนงานพัฒนาวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยการต่อยอดขยายผลการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” และร่วมกันปลูก
——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 12 times, 1 visits today)