สพอ.ห้วยราช ผนึกกำลังผู้นำชุมชนตำบลห้วยราชา ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอห้วยราช และประชาชนจิตอาสา ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี “ทำความดีด้วยหัวใจ” และตั้งปณิธาน จิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564

🗺️ จังหวัดบุรีรัมย์- สพอ.ห้วยราช ผนึกกำลังผู้นำชุมชนตำบลห้วยราชา ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอห้วยราช และประชาชนจิตอาสา ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี “ทำความดีด้วยหัวใจ” และตั้งปณิธาน จิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564

🖌️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.
พันจ่าเอกโสภณ สิทธิจันทร์ ปลัดอำเภอห้วยราช(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอห้วยราช นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ผู้นำชุมชนตำบลห้วยราชา ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอห้วยราช และประชาชนจิตอาสา ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี “ทำความดีด้วยหัวใจ” และตั้งปณิธาน จิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
❇️โดยมีนางรัชนี สาระวิถี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอห้วยราช ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) และประชาชนจิตอาสา รวมทั้งสิ้น 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลาประชาคมบ้านสวายเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
❇️พันจ่าเอกโสภณ สิทธิจันทร์ ปลัดอำเภอห้วยราช(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอห้วยราช กล่าวสำนึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ในการพัฒนาบ้านเมืองโดยใช้แนวทางจิตอาสาในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
❇️โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวและถาดเพาะชำเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ผู้นำชุมชน และครัวเรือนผู้ที่มีรายได้น้อย บ้านสวายเจริญ จำนวน 2 ราย ในการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีทำความดีด้วยหัวใจได้ร่วมปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเป็นศูนย์เพาะเมล็ดพันธุ์ระดับตำบล ภายใต้หัวข้อ “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้มีการร่วมมื้อ ร่วมใจในการทำสารไล่แมลง เพื่อไว้ใช้ในครัวเรือนและขยายผลต่อไป

——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 7 times, 1 visits today)