สพอ.ห้วยราช ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564

🗺️ จังหวัดบุรีรัมย์- สพอ.ห้วยราช ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564

🖌️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.
นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชน ให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างนั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 15 คน
โดยผ่านกระบวนการดังนี้
☘️รับชมการบรรยายพิเศษด้วยคลิปวีดิโอ ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
☘️รับชมบรรยายคลิปวีดิโอในหัวข้อ”การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ”
☘️และจัดเวทีสำหรับถอดบทเรียน
🖌ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการขับเคลื่อน บูรณาการงานพัฒนาชุมชนไปสู่การพึ่งตนเองได้ ภายใต้หัวข้อ “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมัานคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการ ณ ศาลาประชาคมบ้านสวายเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 8 times, 1 visits today)