สพอ.ห้วยราช จัดประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สำหรับเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมช่องทางการตลาดทางระบบ Offline/ Online

🗺️ จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.ห้วยราช จัดประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สำหรับเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมช่องทางการตลาดทางระบบ Offline/ Online
🖌️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช ดำเนินการจัดประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สำหรับเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัด โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP/ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมช่องทางการตลาดทางระบบ Offline & Online โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มระดับ D ให้มีคุณภาพ การพัฒนาสร้างแบรนด์สินค้าและบรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 12 กลุ่ม ทั้งนี้ได้มีการจัดเก็บข้อมูลความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 18 times, 1 visits today)