ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช รวมพลังเอามื้อสามัคคีเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการ “ผู้นำชุมชน รวมพลังสร้างสรรค์ ขับเคลื่อน 1 อำเภอ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🗺️ จังหวัดบุรีรัมย์ – ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช รวมพลังเอามื้อสามัคคีเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการ “ผู้นำชุมชน รวมพลังสร้างสรรค์ ขับเคลื่อน 1 อำเภอ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
🖌️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ร่วมกับชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช บูรณาการขับเคลื่อนในการรวมพลังเอามื้อสามัคคีเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการ “ผู้นำชุมชน รวมพลังสร้างสรรค์ ขับเคลื่อน 1 อำเภอ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ทั้งนี้ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำขยะเปียก (ถังดำ) จำนวน 15 ใบ และได้มอบให้กับนายพวน เจริญรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านสวายเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยราชา เพื่อขยายผลการทำขยะเปียกไว้ใช้ในครัวเรือนต่อไป และได้จัดทำโมเดลขยะเปียกไว้เป็นแบบอย่าง ณ ศูนย์เพาะเมล็ดพันธ์ผักบ้านสวายเจริญ
❇️โดยมีพันจ่าเอกโสภณ สิทธิจันทร์ ปลัดอำเภอห้วยราช(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอห้วยราช นางรัชนี สาระวิถี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอห้วยราช ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว ฯ ณ ศูนย์เพาะเมล็ดพันธผัก บ้านสวายเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 9 times, 1 visits today)