สพอ.ห้วยราช จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และเตรียมความพร้อมและวางแผนสำหรับการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน

🗺️ จังหวัดบุรีรัมย์- สพอ.ห้วยราช จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และเตรียมความพร้อมและวางแผนสำหรับการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน

🖌️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น
นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแปลงครัวเรือนเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนอง นา และเตรียมความพร้อมและวางแผนสำหรับการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน อาทิเช่น การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา และการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช

——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช-บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 10 times, 1 visits today)