นพต.ห้วยราช- ลงพื้นที่จัดหาไม้ไผ่และเตรียมอุปกรณ์ทำที่พักชั่วคราว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามภารกิจของโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลเมืองโพธิ์

🗺️นพต.ห้วยราช- ลงพื้นที่จัดหาไม้ไผ่และเตรียมอุปกรณ์ทำที่พักชั่วคราว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามภารกิจของโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลเมืองโพธิ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
🖌นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช มอบหมายให้นางยุพาวรรณ
นุกรรัมย์ และนายพงษ์เทพ ชะนุตรัมย์ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลเมืองโพธิ์ ลงพื้นที่จัดหาไม้ไผ่และเตรียมอุปกรณ์ทำที่พักชั่วคราว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ต่อไป ณตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช-บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 10 times, 1 visits today)