ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการขุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2561 นางกอบเกื้อ  เหล่าทวี  พัฒนาการอำเภอห้วยราช  มอบหมายให้  นายตีรณ  ศิลาลาย  นักวิชากาพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการขุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 161 times, 1 visits today)