การพัฒนาคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกองทุนหนุนเสริมการท่องเที่ยว บ้านโชคดี

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561เวลา 08.30 – 16.30 น. นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอห้วยราช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ร่วมดำเนินดำเนินกิจกรรมย่อยที่ 1.3 การพัฒนาคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกองทุนหนุนเสริมการท่องเที่ยว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และคณะทำงานกองทุนชุมชนบ้านโชคดี จำนวน 20 คน ทั้งนี้ได้ให้ความรู้ในหัวข้อแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี/การจัดทำแผนเพื่อบูรณาการกองทุนหนุนเสริมการท่องเที่ยวสรุปและประเมินผล ณ ศาลากลางหมู่บา้นโชคดี ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 41 times, 1 visits today)