สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช

จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์

พัฒนาการอำเภอห้วยราช

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔