ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวมาลัยวรรณ มลที

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอห้วยผึ้ง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน