ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพงษ์ศักดิ์ คล้ายจำแลง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอห้วยกระเจาอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564