สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยกระเจา

จังหวัดกาญจนบุรี

นางวิไลลักษณ์ คำมูลอินทร์

พัฒนาการอำเภอห้วยกระเจาอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565