พช.หัวหิน ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน มอบทุนอุปการะเด็กที่อยู่ในครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2565 ข้อรายได้ ในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่

นที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. 📌นางกุลวรารัฐ กนกหิร [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.หัวหิน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม [...]
อ่านเพิ่มเติม

ศจพ.อ.หัวหิน จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหัวหิน

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.หัวหิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 6/2565

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.หัวหิน จัดกิจกรรมย่อยที่ 3 ทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมผาสุก

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.หัวหิน จัดกิจกรรมย่อยที่ 3 ทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมผาสุก

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.หัวหิน จัดกิจกรรมย่อยที่2 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมผาสุก

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.หัวหิน ร่วมกับ”สุขศาลาพระราชทาน”โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ดำเนินการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม [...]
อ่านเพิ่มเติม