นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ

พัฒนาการอำเภอหัวหิน

เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ 081-8215695

นางสาวศศิภรณ์ ประมงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบเทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลตำบลหนองพลับ และตำบลหนองพลับ

นางเพียงแข สุริยะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลบึงนครและตำบลหินเหล็กไฟ

นางสาวธนวรรณ จันทร์อ่อน

อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 73

นายลือศักดิ์ สังขกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลทับใต้และตำบลห้วยสัตว์ใหญ่

(Visited 821 times, 1 visits today)