ข้อมูลทั่วไป
1.ประวัติความเป็นมา                     ในอดีตที่ผ่านมาหัวหินเป็นหมู่บ้านเล็กๆ จำนวนราษฎรมีไม่มาก ประกอบอาชีพทางด้านการประมง ต่อมาราษฎรในเขตท้องถิ่นอื่น เช่น จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียงได้อพยพเข้ามาเพื่อทำมาหากิน และประกอบอาชีพในหมู่บ้านดังกล่าวมากขึ้น ทำให้ชมชุนเล็กๆ แห่งนี้ขยายตัวใหญ่ขึ้น มีความเจริญมากขึ้น จึงได้มีการสร้างทางรถไฟสายใต้มาถึงหัวหิน เมื่อ พ.ศ. 2454 ตลอดจนได้มีการสร้างตำหนักบ้านพักตากอากาศของพระบรมวงศานุวงศ์และเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นจำนวนมาก และการรถไฟแห่งประเทศได้ก่อสร้าง โรงแรมรถไฟ ซึ่งเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งมีมาตรฐานเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวหัวหิน เพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนตากอากาศในพื้นที่เมื่อ พ.ศ. 2468
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังไกลกังวลขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2469 เพื่อใช้เป็นสถานที่แปรพระราชทานเสด็จมาประทับแรมในห้วงฤดูร้อนและสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2473 สถานที่แห่งนี้นับเป็นสัญลักษณ์อันสง่างามทรงคุณค่าและเป็นที่ภาคภูมิใจเชิดหน้าชูตาของชาวหัวหินมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ มาประทับ ณ วังไกลกังวล เป็นการถาวร
หัวหินได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอหัวหิน ขึ้นกับอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ พ.ศ. 2475 และต่อมาทางราชการได้ยกฐานะกิ่งอำเภอหัวหินขึ้นเป็นอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ พ.ศ. 2492 ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณ ถนนเพชรเกษมแนวใหม่ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน นายอำเภอคนแรก คือ นายเอื้อน  จารุรัตน์ 
2.เนื้อที่/พื้นที่ อำเภอหัวหินมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 911 กิโลเมตร โดยแยกเป็นพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน 86.36 ตร.กม. พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองพลับ 12.98 ตร.กม. และนอกเขตเทศบาล 839 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ของทุกปี ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม ของทุกปี
4.ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอหัวหินตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

1.ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ (จังหวัดเพชรบุรี)
2.ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
3.ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอปราณบุรี
4.ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตะนาวศรี (ประเทศพม่า)

5.การแบ่งเขตการปกครอง การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอหัวหินแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน ได้แก่

1.หัวหิน (Hua Hin)    28 ชุมชน
2.หนองแก (Nong Kae)    7 ชุมชน
3.หินเหล็กไฟ (Hin Lek Fai)   18 หมู่บ้าน
4.หนองพลับ (Nong Phlap)   21 หมู่บ้าน (7 ชุมชน)
5.ทับใต้ (Thap Tai)    15 หมู่บ้าน
6.ห้วยสัตว์ใหญ่ (Huai Sat Yai)   11 หมู่บ้าน
7.บึงนคร (Bueng Nakhon)    3 หมู่บ้าน

6.การปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่อำเภอหัวหินประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

1.เทศบาลเมืองหัวหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวหินและตำบลหนองแกทั้งตำบล
2.เทศบาลตำบลหนองพลับ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองพลับ
3.องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟทั้งตำบล
4.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองพลับ (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองพลับ)
5.องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับใต้ทั้งตำบล
6.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ทั้งตำบล
7.องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงนครทั้งตำบล

(Visited 6,722 times, 1 visits today)