ข้อมูลทั่วไป

 

1.ประวัติความเป็นมา                     ในอดีตที่ผ่านมาหัวหินเป็นหมู่บ้านเล็กๆ จำนวนราษฎรมีไม่มาก ประกอบอาชีพทางด้านการประมง ต่อมาราษฎรในเขตท้องถิ่นอื่น เช่น จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียงได้อพยพเข้ามาเพื่อทำมาหากิน และประกอบอาชีพในหมู่บ้านดังกล่าวมากขึ้น ทำให้ชมชุนเล็กๆ แห่งนี้ขยายตัวใหญ่ขึ้น มีความเจริญมากขึ้น จึงได้มีการสร้างทางรถไฟสายใต้มาถึงหัวหิน เมื่อ พ.ศ. 2454 ตลอดจนได้มีการสร้างตำหนักบ้านพักตากอากาศของพระบรมวงศานุวงศ์และเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นจำนวนมาก และการรถไฟแห่งประเทศได้ก่อสร้าง โรงแรมรถไฟ ซึ่งเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งมีมาตรฐานเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวหัวหิน เพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนตากอากาศในพื้นที่เมื่อ พ.ศ. 2468
                   ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังไกลกังวลขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2469 เพื่อใช้เป็นสถานที่แปรพระราชทานเสด็จมาประทับแรมในห้วงฤดูร้อนและสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2473 สถานที่แห่งนี้นับเป็นสัญลักษณ์อันสง่างามทรงคุณค่าและเป็นที่ภาคภูมิใจเชิดหน้าชูตาของชาวหัวหินมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ มาประทับ ณ วังไกลกังวล เป็นการถาวร
                    หัวหินได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอหัวหิน ขึ้นกับอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ พ.ศ. 2475 และต่อมาทางราชการได้ยกฐานะกิ่งอำเภอหัวหินขึ้นเป็นอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ พ.ศ. 2492 ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณ ถนนเพชรเกษมแนวใหม่ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน นายอำเภอคนแรก คือ นายเอื้อน  จารุรัตน์ นายอำเภอหัวหินคนปัจจุบัน คือ นายสุทธิพงษ์  คล้ายอุดม
 
2.เนื้อที่/พื้นที่ อำเภอหัวหินมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 911 กิโลเมตร โดยแยกเป็นพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน 86.36 ตร.กม. พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองพลับ 12.98 ตร.กม. และนอกเขตเทศบาล 839 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ของทุกปี ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือน 
(Visited 4,611 times, 1 visits today)