พช.หัวหิน จัดกิจกรรมประเมินผลและถอดบทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม”✨

วันที่ 16 กันยายน 2565
📌นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ พัฒนาการอำเภอหัวหิน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมประเมินผลและถอดบทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองหอย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพลับ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนครอบครัวพัฒนา จำนวน 20 ครัวเรือน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อประเมินผลการพัฒนา สรุปบทเรียนและค้นหาแนวทางวิธีพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมทบทวนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย และการประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวล รวมของหมู่บ้าน (Gross Village Happiness : GVH) วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ

📸 📄 ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน
#อำเภอหัวหิน
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 11 times, 1 visits today)