พช.หัวหิน จัดประชุมเวทีรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม”✨

วันที่ 18 สิงหาคม 2565
📌นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญพัฒนาการอำเภอหัวหิน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน จัดประชุมเวทีนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ โดยนายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน มอบหมายให้ นายนฤเทพ กะรัมเดชะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล ร่วมประชุมรับรองข้อมูลโดยพร้อมเพรียงกัน
📣การนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ปี2565 เพื่อสะท้อนผลคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับอำเภอ พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล จปฐ. ให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับ
✋️โดยมติในที่ประชุมเห็นชอบรับรองความถูกต้องของข้อมูลจปฐ. ระดับอำเภอ ประจำปี 2565

📸 📄 ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน
#อำเภอหัวหิน
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 5 times, 1 visits today)