พช.หัวหิน ร่วมต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย และคณะในการติดตามการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม”✨

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น.
📌ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 4 นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม และผู้แทนส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติราชการ การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล โดยมุ่งเน้นในเรื่องการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
⭐️โดยมีนายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน พร้อมด้วย นายนฤเทพ กะรัมเดชะ ปลัดอาวุโสอำเภอหัวหิน นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ พัฒนาการอำเภอหัวหิน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีมปฏิบัติการ และทีมพี่เลี้ยง ร่วมให้การต้อนรับ และประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนแผนในการติดตามครัวเรือน การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมในทุกมิติ และการพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ โดยคณะผู้ตรวจราชการได้รับทราบข้อมูล และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีความสำเร็จเป็นไปได้สูงสุด
🏡จากนั้น คณะผู้ตรวจฯ ส่วนราชการ ทีมปฏิบัติการ และทีมพี่เลี้ยง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนนางสาวสกาวเดือน ม้ายพิมาย บ้านป่าเสลา หมู่ที่ 8 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์จากระบบ TPMAP 2565 มิติด้านความเป็นอยู่ และด้านรายได้ เพื่อพบปะพูดคุยถึงความเป็นอยู่ของครัวเรือน พร้อมให้กำลังใจ และส่งมอบบ้านที่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมูลนิธิเพชรเกษม พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต โดยการสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน และมูลนิธิเพชรเกษมให้แก่ครัวเรือน

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน
#อำเภอหัวหิน
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 9 times, 1 visits today)