พช.หัวหิน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาข้อมูลเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม”✨

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
📌นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยนางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ พัฒนาการอำเภอหัวหิน นางสาวสุภาวรรณ ทิพย์รักษา ปลัดอำเภอหัวหิน นายธีระพงษ์ อินมี ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) และสมาชิกคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง ตำบลหินเหล็กไฟ ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาข้อมูลเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ณ ห้องประชุมสถาบันการเงิน หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
🌸โดยมีว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ กรรมาธิการ เป็นประธานคณะศึกษาข้อมูลเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน พร้อมด้วยนางรัชนีกร ไพศาลทักษิณ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ นายฌาณวัชร์ หุ้นอิทธิดิษฐ์ นิติกรชำนาญการ (เลขานุการคณะเดินทาง) และคณะศึกษาข้อมูลเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เข้าร่วมประชุม พร้อมเยี่ยมชมผลงาน และกิจกรรมของหมู่บ้าน เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหมู่บ้านอีกด้วย
🌤จากนั้นได้ลงพื้นที่ศึกษา และเยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ แปลงของ นางอิ้น บัวล้อม หมู่ที่ 9 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

📸📄ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน
#อำเภอหัวหิน
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 16 times, 1 visits today)