ศจพ.อ.หัวหิน จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม”✨

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.
📌 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน จัดประชุมคณะกรรมการ ศจพ.อ.หัวหิน เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัย ครัวเรือนเป้าหมายในระบบข้อมูล TPMAP จำนวน 173 ครัวเรือน ให้พ้นเกณฑ์ตามสภาพปัญหาใน 5 มิติ

โดย นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ พัฒนาการอำเภอหัวหิน ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนกิจกรรมและการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

1. จัดสรรงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลนิธิเพชรเกษม และกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน จำนวน 81,000 บาท ในการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัย ครัวเรือนเป้าหมายในมิติด้านความเป็นอยู่ จำนวน 5 ราย

2. จัดสรรถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพชรเกษม และกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าครองชีพ ครัวเรือนเป้าหมายในมิติด้านสุขภาพ จำนวน 30 ราย และมิติด้านรายได้ จำนวน 130 ราย

3. จัดหาทุนการศึกษา มอบแก่เด็กในวัยเรียน และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกในครัวเรือนเป้าหมาย โดยการเสนอแบบขอรับทุนการศึกษาจากสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอหัวหิน

4. กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัย ของ นางสาวสกาวเดือน ม้ายพิมาย บ้านป่าเสลา หมู่ 8 ตำบลทับใต้ งบประมาณ 25,000 บาท
โดย สนง.พัฒนาชุมชน เกษตรอำเภอ และปศุสัตว์อำเภอ ได้สนับสนุนวัสดุในการพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่ายในครัวเรือน และสร้างรายได้ ด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่,ไก่พื้นเมือง และการปลูกพืชผักสวนครัว

5. มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอ จัดทีม อสม. รับผิดชอบในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง และให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพของคนในครัวเรือนอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย

📸📄ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนา​ชุมชนอำเภอหัวหิน

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน
#อำเภอหัวหิน
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 7 times, 1 visits today)