นายอำเภอหัวหินประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม”✨

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
📌 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมโครงการ To Be Number One และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ

โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานทุกภาคส่วน จัดทำแผนขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่เน้นการให้โอกาสมากกว่าการปราบปราม รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนอย่างสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม

ในการนี้ นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ พัฒนาอำเภอหัวหิน ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามกระบวนการ 9 ขั้นตอน ในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 34 กองทุน
โดยแบ่งเป็นพื้นที่เขต อบต. 32 หมู่บ้าน และพื้นที่เขต ทม.หัวหิน 2 ชุมชน

2. การขยายผลการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 ได้แก่ บ้านห้วยมงคล หมู่ 6 ตำบลทับใต้

3. การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
โดยการจัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี” และการจัดหาทุนสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามโครงการ “90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”

4. การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน ตามแนวทาง “25 ตาสับปะรด” และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่านการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือน

📸📄ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนา​ชุมชนอำเภอหัวหิน

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน
#อำเภอหัวหิน
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 7 times, 1 visits today)