อำเภอหัวหิน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ และเทศบาลเมืองหัวหิน เดินหน้าขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.
📌นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ พัฒนาการอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน ลงพื้นที่ดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ หมู่8 ตำบลทับใต้ และเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอหัวหิน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ และเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นายกิตติชัย ศรีทองช่วย ปลัดอำเภอหัวหิน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ทับใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ทับใต้ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมลงพื้นที่สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้าน ซึ่งเป็นครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์จากระบบ TPMAP 2565 มิติด้านความเป็นอยู่ จำนวน 6 ครัวเรือน เพื่อนำไปจัดทำทำรายการวัสดุอุปกรณ์ และคำนวณงบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้าน
🏠โดยงบประมาณซ่อมแซมบ้าน ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 15,000 บาท และจากการบูรณาการทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายให้หลุดพ้นปัญหาตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

📸📄ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนา​ชุมชนอำเภอหัวหิน

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน
#อำเภอหัวหิน
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 86 times, 1 visits today)