🌷✨ พช.หัวหิน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหัวหิน ✨🌷

📍วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ พัฒนาการอำเภอหัวหิน ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหัวหิน โดยมีนายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอหัวหิน ทำหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการโดยได้ชี้แจงการพักชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียน และติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหัวหิน ณ ห้องประชุม ชั้น3 ที่ว่าการอำเภอหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 🌸🌸

(Visited 33 times, 1 visits today)