พช.หัวหิน :ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

? ? “พช.หัวหิน :ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล” ? ?
<<ประจวบคีรีขันธ์>> 4 มิถุนายน 2563 นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอหัวหิน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ และสถาบันการเงินชุมชนบ้านขอนทอง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ
สำหรับโครงการนี้ เป็นการส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนระดับตำบล คือ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ระดับตำบล (ศอช.ต.) เป็นกลไกหลักในการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประสานเชื่อมโยงแผนชุมชนของ แต่ละหมู่บ้านสู่แผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อนำปัญหา ความต้องการคนในชุมชนที่อยู่ในแผนชุมชน ไปสู่การแก้ไขปัญหาให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเกิดประโยชน์กับชุมชนต่อไป

(Visited 70 times, 1 visits today)