สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กุลวรารัฐ กนกหิรัญ

พัฒนาการอำเภอหัวหินสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน