สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ

พัฒนาการอำเภอหัวหิน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน