สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสาวเพ็ญรุ่ง พรมประดิษฐ์

พัฒนาการอำเภอหัวหิน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน