เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อต่อยอดกิจกรรมการเพาะเห็ด ณ ศูนย์การเรียนรู้ โรงเพาะเห็ด บ้านวังลุงใหม่ หมูที่ 10 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

วันที่ 17 มีนาคม 2560 นางสินิทธิ์ ณ น่าน พัฒนาการอำเภอฮ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาเรียนรู้สัมมาชีพเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดกิจกรรม เรื่องการทอผ้ากะเหรี่ยง ณ บ้านหล่ายแก้ว หมูที่ 3 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

     วันที่ 14 มีนาคม 2560 นางสินิทธิ์ ณ น่าน พัฒนาการอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ติดตามความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูล จปฐ. และ ปัญหาอุปสรรค์ในการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมจปฐ. ปี 2560

วันที่ 13 มีนาคม 2560 นายเอกฉัตร กันหอม นักวิชาการพัฒนา [...]
อ่านเพิ่มเติม

ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน กิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ ณ บ้านกิ่วลม หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

วันที่ 7 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอดโดยนางสิ [...]
อ่านเพิ่มเติม