โครงการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่3/2563 อำเภอฮอด

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สพอ.ฮอด ดำเนินการประชุมโครงการปร [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ฮอด ดำเนินการมาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้รับการสนับสนุน ประเภทเงินหมุนเวียน ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการแพร่ระบาดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

CDD HOT News 📢📢📢 🇹🇭➡️📸วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 : ส [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ฮอด โดยนายอานนท์ แจ่มศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอฮอด ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอฮอด ครั้งที่ 5/2563

CDD HOT News 📢📢📢 🇹🇭➡️📸วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 : เวล [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ฮอด ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) และ TV พช. เพื่อประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

CDD HOT News 📢📢📢 🇹🇭➡️📸วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 : ช่ว [...]
อ่านเพิ่มเติม