สพอ.ฮอด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน/หมู่บ้าน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/หมู่บ้านตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอฮอด

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ ภัทรเดช [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฮอด (ศปก.อ.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) ครั้งที่2/2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอานนท์ แจ่มศรี [...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านขุน หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด ประจำปี 2563

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด นำโดย [...]
อ่านเพิ่มเติม