สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ติดตามการดำเนินตามกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 14 กุมภาพันธ์2562 นางปานทิพย์ ศรีรัตน นักวิชาการ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100% ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

นายศวัส ศรียะ พัฒนาการอำเภอฮอด มอบหมายให้นายพิทักษ์ อ๊อ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100% ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

นายศวัส ศรียะ พัฒนาการอำเภอฮอด มอบหมายให้นายพิทักษ์ อ๊อ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

นายศวัส ศรียะ พัฒนาการอำเภอฮอด มอบหมายให้นายพิทักษ์ อ๊อ [...]
อ่านเพิ่มเติม

การศึกษารวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาหมู่บ้าน บ้านตาลเหนือ หมู่ 1 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ณ วัดบ้านตาลเหนือ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นางสินิทธิ์ ณ น่าน พัฒนาการอำเภอ [...]
อ่านเพิ่มเติม