ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพราราชดำริ บ้านทุ่งโป่ง ม.4 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายศวัส  ศรียะพัฒนาการอำเภอฮอดพร [...]
อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรม (kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ณ หมู่บ้านแม่ทัง หมูที่ 5 ตำบลหางดง อำเภอฮอด

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.09 น. อำเภอฮอดโดยสำนักงา [...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศอ่างเก็บน้ำนองหลวง เฉลิมพระเกียรติ เนื้อในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สำนักงานอำเภอฮอดโดยนายศวัส  ศรียะ [...]
อ่านเพิ่มเติม