นางสาวลัดดา มมตะขบ

พัฒนาการอำเภอฮอด

นางเพ็ญศรี เนาสวัสดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านตาล ตำบลบ่อสลี
084-708-0719

นางเพ็ญวิภา จันทร์ตา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลฮอด ตำบลนาคอเรือ
092-475-9563

นายอานนท์ แจ่มศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหางดง ตำบลบ่อหลวง
080-682-7808

(Visited 684 times, 1 visits today)