พช.ฮอด ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและสร้างความเข้าใจครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564
เวลา 14:00 น.
☘️นางสาวลัดดา มมตะขบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางเพ็ญศรี เนาสวัสดิ์ พัฒนากรประจำตำบลบ้านตาล ลงพื้นที่สำรวจความพร้อม และสร้างความเข้าใจการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 2 ครัวเรือน ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ตำบลบ้านตาล ดังนี้
1. พื้นที่บ้านตาลเหนือ ม.1
2. พื้นที่บ้านใหม่พัฒนา ม.10
(Visited 5 times, 1 visits today)