พช.ฮอด ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาการส่งใช้เงินยืมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านแม่ลายดวงจันทร์

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564
เวลา 09:30 น.
💰นางสาวลัดดา มมตะขบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอฮอด พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาการส่งใช้เงินยืมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านแม่ลายดวงจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาคอเรือ
💰โดยประชุมคณะกรรมการและสมาชิก เพื่อติดตามและร่วมกันหาทางแก้ปัญหาการชำระเงินยืมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในปี 2563 จำนวน 33 ราย และติดตามเงินทุนที่มีปัญหาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จำนวน 1 ราย
💰จากการติดตามพบว่า สาเหตุหลักในการส่งใช้เงินยืมล่าช้า เนื่องจากสมาชิกที่กู้ยืมเงินส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ได้รับผลกระทบจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำขายไม่ได้ตามราคา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และประกอบอาชีพเลี้ยงวัว ที่เกิดโรคติดต่อและโรคระบาดล้มตาย
📌ณ บ้านแม่ลายดวงจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
(Visited 7 times, 1 visits today)