ร่วมกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนา คู คลอง”

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคลนายอำเภอฮอด
เป็นประธานในการจัดกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนา คู คลอง”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่อมลอง บ้านบ่อสลี หมู่ที่ 6ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ดังนี้
1.) ปรับปรุงแผ้วถางวัชพืช บริเวณพื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ำแม่อมลอง
2.) ปรับปรุงบริเวณท่อส่งน้ำที่มีอยู่เดิม
3.) ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำแม่อมลอง
โดยบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ภายในอำเภอฮอด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และจิตอาสา

(Visited 18 times, 1 visits today)