จัดกิจกรรม (kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ณ หมู่บ้านแม่ทัง หมูที่ 5 ตำบลหางดง อำเภอฮอด

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.09 น. อำเภอฮอดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด จัดกิจกรรม (kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ณ หมู่บ้านแม่ทัง หมูที่ 5 ตำบลหางดง อำเภอฮอด โดยได้รับเกียรติจากนายปธิกร เอี่ยมสะอาด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครองมาเป็นประธานในพิธีเปิด มีกิจกรรมการกล่าวคำปฏิญาณ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง และกิจกรรมจิตอาสา มีจิตอาสาของอำเภอฮอดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

(Visited 32 times, 1 visits today)