ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

นายศวัส ศรียะ พัฒนาการอำเภอฮอด มอบหมายให้นายพิทักษ์ อ๊อดต่อกัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนางเพ็ญศรี  เนาว์สวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ่อสลี ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100% กลุ่มเป้าหมาย แกน

นำชุมชน/ปราญช์ชาวบ้าน ตำบลบ่อสลี จำนวน 30 คน วันที่ 27 พ.ย. 2561 ณ ห้องประชุม อบต.บ่อสลี

(Visited 25 times, 1 visits today)